Jaký typ společnosti zvolit při vstupu na ruský trh?

Jakou formu podnikání v Rusku zvolit je základní otázka při úvahách o expanzi do tohoto teritoria. Je možné založit společnost s ručením omezeným, „uzavřenou“ akciovou společnost, „otevřenou“ akciovou společnost, joint-venture, […]

Jakou formu podnikání v Rusku zvolit je základní otázka při úvahách o expanzi do tohoto teritoria. Je možné založit společnost s ručením omezeným, „uzavřenou“ akciovou společnost, „otevřenou“ akciovou společnost, joint-venture, či registrovat obchodní zastoupení, nebo pobočku své zahraniční společnosti. Každá z variant má svá specifika, výhody i nevýhody. V první řadě pak volba závisí na konkrétním podnikatelském záměru. V následující tabulce bych rád srovnal nejběžnější formy užívané při vstupu na ruský trh.

Ruská právnická osoba Oddělení zahraniční společnosti
Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Obchodní zastoupení (OZ) Pobočka
Právní status
Oba typy společností jsou právnickými osobami. Z toho vyplývá, že mohou provádět jakoukoliv obchodní činnost, která není zakázána. Na některé druhy činností je nezbytné získat licenci. Akciové společnosti se v Rusku dělí na „uzavřenou“  akciovou společnost – „ЗАО“ a „otevřenou“ akciovou společnost – „АО“. Počet akcionářů uzavřené a.s., či podílníků s.r.o. nesmí být více než padesát. Zakladateli mohou být jakékoliv ruské nebo zahraniční firmy a osoby.  Společnost může být založena jedním zakladatelem, pokud však tímto zakladatelem není společnost, která je ve vlastnictví pouze jednoho právního subjektu či osoby. Pro společnosti s jedním zakladatelem existují určité odlišnosti. Ani obchodní zastoupení, ani pobočka nejsou právnické osoby. Jedná se o oddělení zahraniční společnosti.

OZ je oddělení zahraniční společnosti zakládané s cílem hájení zájmů této společnosti. OZ však oficiálně nemá povolení vykonávat obchodní aktivity. Pobočka je oddělení zahraniční společnosti, které může vykonávat obchodní aktivity.
Registrace/akreditace
Registraci provádí finanční úřady, které obhospodařují státní registr. Společnost musí být registrována Státním statistickým úřadem a rovněž musí být registrována i v Penzijním fondu, Fondu povinného lékařského pojištění a Fondu. Obchodní zastoupení může být zaregistrováno u několika organizací, pobočka pak ve Státní registrační komoře Ministerstva spravedlnosti, kde musí být zapsáno i libovolné obchodní zastoupení, bez ohledu na to, prostřednictvím jaké organizace získalo akreditaci. Obchodní zastoupení i pobočka musí být registrována Státním statistickým úřadem a rovněž musí být registrována v Penzijním fondu, Fondu povinného lékařského pojištění a Fondu sociálního zabezpečení.
Registrační poplatky
Registrační poplatek je 2000 RU. Další poplatky jsou spojeny s registrací razítka a s registrací ve Státním statistickém úřadu. Obchodní zastoupení se registruje na období jednoho roku za 30 tisíc, dvou let za 60 tisíc a tří let za 75 tisíc rublů. Pobočka se registruje na období jednoho roku za 500, dvou let za 1000, tří let za 1500 a pěti let za 2000 USD. Kromě toho zde ještě je poplatek 60 tisíc rublů.
Základní kapitál
Minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným a „uzavřené“ akciové společnosti je 10 tisíc rublů. Minimálně 50 % základního kapitálu musí být vneseno před zápisem společnosti. 50 % procent základního kapitálu musí být zaplaceno do tří měsíců od registrace. Nejsou žádné požadavky na základní kapitál. Federální zákony hovoří o vnesení určitého kapitálu, nicméně žádná částka není jmenována.
Řídící struktura
Zjednodušeně řečeno, společnost s ručením omezeným i „uzavřená“ akciová společnost mají třístupňový systém řízení. (1). Valná hromada, (2). Představenstvo, (3). Výkonný orgán. Struktura společnosti s jedním vlastníkem je odlišná. Zjednodušeně řečeno, v podobné společnosti není valná hromada ani představenstvo a všechna rozhodnutí pochází od jednoho vlastníka. Vedení je prováděno pomocí jeho písemných rozhodnutí. Pokud je vlastník zároveň generálním ředitelem, rozhodnutí jsou platná vydáním jeho příkazů. Do čela obchodního zastoupení i pobočky by měl být jmenován její vedoucí, který dále jedná na základě plné moci vydané zahraniční právnickou osobou.
Účetnictví a daňové předpisy
Účetní a daňové zprávy se podávají na čtvrtletním základě. Zprávy o DPH se podávají každý měsíc. Detailní přehled týkající se účetnictví a daňových předpisů bude součástí příštího specializovaného  článku. Obchodní zastoupení nevykonává obchodní aktivity, tudíž se ho týkají pouze daně a poplatky spojené s pracovními silami. Pobočky mají prakticky stejné povinnosti jako ruské právnické osoby. Zprávy se obecně podávají každé čtvrtletí, zprávy o DPH měsíčně. To vše na specializovaný daňový inspektorát pro obchodní zastoupení a pobočky.
Zahraniční zaměstnanci
Pro zaměstnávání cizinců musí nejdříve získat povolení sama společnost. Poté musí získat povolení zahraniční pracovník. Pracovní vízum je nezbytností. Obecně, v RF jsou pro počet zahraničních pracovníků na určitou část profesí stanoveny kvóty. Je však řada výjimek jako například funkce vedoucího organizace, v případě, když je jejím zakladatelem atd. Celý proces získávání povolení není jednoduchý a z toho důvodu se mu budu věnovat v dalším článku. Povolení musí nejdříve získat samo obchodní zastoupení nebo pobočka, poté musí povolení získat osobně zaměstnanec. Vízum, které následně obdrží zaměstnanec, je určitý podtyp pracovního víza. Získat povolení pro pracovníky obchodních zastoupení a poboček je jednodušší, neboť z kvóty jsou jim místa přidělena prioritně a bez ohledu na typ profese. Také není zapotřebí žádat o vyjádření Centrum pro zaměstnávání.

Uvedené údaje jsou pouze základní. Jednotlivé podrobnosti jsou a budou k nalezení v mých dalších, ať již publikovaných, či zatím připravovaných článcích. V případě aktivit v Rusku je dále důležité ověřit aktuálnost zde uváděných informací z důvodů změn prováděných ruskými úřady.

foto: Jerrold, Muzeum historie na Rudém náměstí

About Petr Kvíčala