Export a import do Ruska – modelová studie.

Případová studie ukazující kroky nezbytné k exportu a importu. V tabulce jsou také kalkulovány náklady a časový horizont pro vyřízení těchto kroků. Společnost zabývající se exportem a importem by se podle této modelové […]

Případová studie ukazující kroky nezbytné k exportu a importu. V tabulce jsou také kalkulovány náklady a časový horizont pro vyřízení těchto kroků. Společnost zabývající se exportem a importem by se podle této modelové situace nacházela v Moskvě.

Povaha exportních procesů Doba trvání (dnů) Cena v USD
Příprava dokumentů 25 500
Proclení a technické kontroly 3 500
Manipulace v přístavech a terminálech 3 250
Vnitrozemský transport a manipulace 5 900
Celkem: 36 2150
Povaha importních procesů Doba trvání (dnů) Cena v USD
Příprava dokumentů 25 500
Proclení a technické kontroly 4 500
Manipulace v přístavech a terminálech 2 250
Vnitrozemský transport a manipulace 5 900
Celkem: 36 2150
Dokumenty pro export Dokumenty pro import
Náložní list Náložní list
Příkaz k uvolnění zboží Příkaz k uvolnění zboží
Osvědčení o původu Obchodní faktura
Obchodní faktura Smlouva
Exportní celní prohlášení CMR
Hlášení o kontrole Celní prohlášení pro náklad zboží
Balicí list Dokumenty celního prohlášení pro import
Potvrzení o manipulaci v terminálu Inspekční zpráva
Balicí list
Platební dokumenty
Exportní deklarace
Potvrzení o manipulaci v terminálu
Passport sdělki

Informace uváděné v tabulce uvádí procedurální požadavky standardizovaného exportu a importu prostřednictvím námořního transportu a následné pozemní dopravy.  Oficiální procedury jsou zaznamenány, stejně tak jako čas a náklady potřebné k celkovému završení procesu. Dokumenty požadované pro deklaraci a odbavení zboží přes hranice jsou zde také uváděny. Pro export zboží je kalkulováno s procedurami začínajícími u zabalení zboží, až po jejich transport z přístavu výstupu. Pro import zboží se počítá s postupy od připlutí plavidla do přístavu, přístavní manipulaci, až po konečné dodání nákladu do skladu.

Předpoklady studie týkající se podniku:

Podnik má 60 nebo více zaměstnanců, je umístěn v Moskvě, jedná se o společnost s ručením omezeným, neoperuje v žádné speciální průmyslové zóně nebo v zóně se speciálními exportními a importními výhodami, je vlastněn domácími vlastníky, nemá žádné zahraniční vlastníky, exportuje více než 10 % svého celkového prodeje.

Předpoklady pro závěry studie týkající se zboží:

Zboží je přepravováno ve standardním dvacetistopém kontejneru řady ISO. Náklad není nebezpečný, neobsahuje vojenské položky, nevyžaduje chlazení nebo jiné zvláštní prostředí a nemusí splňovat žádné speciální rostlinolékařské nebo environmentální normy bezpečnosti (kromě mezinárodně uznávaných standard).

Dokumenty.

Všechny dokumenty požadované k exportu a importu jsou uvedeny. V modelovém příkladě je předpokládáno, že smlouva již byla dohodnuta a podepsána oběma stranami. Uváděny jsou bankovní dokumenty, celní deklarace a odbavení, přístavní dokumenty, dovozní licence a jiné dokumenty zúčastněných stran. Dokumenty, které se někdy vyplňují současně jsou ve studii uváděny jako různé dokumenty, ale v časovém harmonogramu je jejich současné řešení bráno v úvahu.

Čas.

Čas je zaznamenán v kalendářních dnech. Pokud může být celý proces za dodatečné náklady urychlen, pak je zde zvolen nejrychlejší, avšak stále legální postup. Studie předpokládá, že ani vývozce ani dovozce zbytečně neztrácí čas a všechny nezbytné kroky vyřizují bez zbytečných prodlev. Postupné kroky, které je možné absolvovat paralelně jsou měřeny jako kroky simultánní. Čekací doba mezi jednotlivými postupy (například vykládka zboží) je zahrnuta.

Náklady.

Náklady jsou počítány na dvacetistopý kontejner a to v USD. Všechny náklady spojené s dokončením exportních a importních procedur jsou zde zahrnuty v ceně. Jedná se o náklady na dokumenty, administrativní poplatky za celní odbavení a technické kontroly, poplatky za manipulaci v terminálu a rovněž pozemní doprava. Do cen ve studii pochopitelně není započítáno clo a obchodní daň. Studie rovněž zaznamenává pouze oficiální náklady.

About Petr Kvíčala