Ruská federace – víza, migrační karta, registrace, cestování motorovým vozidlem, oblasti s omezením vstupu.

Víza Žádost o vízum je možné předložit osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (musí dodat notářsky ověřenou plnou moc). V praxi je však běžné, že vízum může zajistit některá ze zprostředkovatelských firem […]

Víza

Žádost o vízum je možné předložit osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (musí dodat notářsky ověřenou plnou moc). V praxi je však běžné, že vízum může zajistit některá ze zprostředkovatelských firem i bez notářsky ověřené plné moci a to většinou velmi rychle, čímž mohou odpadnout případné nepříjemné fronty a vyřizování. Mé zkušenosti při vyřizování víz na ruském konzulátu jsou v zásadě pozitivní. Dokumenty byly vždy připraveny ve velmi krátkém čase a úředníci byli poměrně příjemně nápomocni.

Předpokladem pro udělení víza je:

 • Pozvání k pobytu na území RF
 • Smlouva s cestovní společností o poskytnutí služeb  a potvrzení  o přijetí cizince organizací provádějící turistickou činnost
 • Rozhodnutí MZV RF zasílané na zastupitelské úřady
 • Ve výjimečných případech rozhodnutí diplomatických a konzulárních úřadů RF,popř. O přiznání statusu běžence
 • U cizince, který pobývá ve státě, jehož není  státním občanem, může obdržet vízum do RF za předpokladu, že má ve státě pobytu povolení k pobytu na více než 90 dnů. Výjimka z této zásady je možná u oficiálních mezinárodních a vnitrostátních ekonomických, společensko-politických, vědeckých kulturních, sportovních a církevních akcí, v případě neodkladného léčení, těžké nemoci nebo smrti blízkého rodinného příslušníka žijícího v RF, popř. na základě vzájemnosti.

Žádat o udělení ruského víza až na hraničním přechodu obecně není možné.

K podání žádosti o vízum je zapotřebí:

 1. platný cestovní pas
 2. vyplněná vízová žádost
 3. černobílá nebo barevná fotografie o rozměru 3 x 4 cm
 4. doklad o nemocenském pojištění
 5. pokud se jedná o vízum na dobu delší než 3 měsíce certifikát o nepřítomnosti viru AIDS
 1. platný cestovní pas

Musí mít nejméně dvě čisté stránky a jeho platnost nesmí skončit  dříve než 6 měsíců po uplynutí platnosti požadovaného víza. Výjimkami jsou neodkladné léčení, těžká nemoc nebo smrt blízkého rodinného příslušníka (manžel, manželka, děti, rodiče, sestra a bratr), kde nesmí platnost pasu skončit dříve než 6 měsíců od okamžiku počátku platnosti víza.

 • vyplněná vízová žádost

Nevztahuje se na hlavy cizích států a vlád. Žádost  je možné vyplnit v jazyce státu ve kterém se podává, nebo rusky popř. anglicky a musí být osobně podepsaná žadatelem. Žádost vyplňovaná na ruském území se vyplňuje rusky nebo anglicky.

 • černobílá nebo barevná fotografie o rozměru 3 x 4 cm

Čelní podhled fotografované osoby bez brýlí se zatemňujícími skly. Zakrytí části hlavy pokrývkou je možné jen u cizinců ze zemí, kde je nošení pokrývky hlavy povinným prvkem jejich národnostní nebo náboženské příslušnosti, je-li tak cizinec zobrazen v jeho cestovním pasu.

 • doklad o nemocenském pojištění

nevyžaduje se u nositelů diplomatických, služebních pasů a jejich návštěv, u pracovníků státní služby cizího státu cestujících do RF  na pozvání federálních orgánů státní moci subjektů RF a také v případech mezinárodní vzájemnosti.

 • pokud se jedná o vízum na dobu delší než 3 měsíce certifikát o nepřítomnosti viru AIDS

Výjimka platí pro pracovníky diplomatických a konzulárních úřadů, mezinárodních a mezivládních organizací a členy jejich rodin.

Pokud cizinec potřebuje zůstat v Ruské federaci i po skončení platnosti víza, je nezbytné žádat o prodloužení. Žádat o prodloužení platnosti víza je nezbytné u místní pobočky Federální migrační služby RF. Turistické vízum je možné prodloužit až na celkových 180 dní pobytu v RF.

Vízum „ОДНОКРАТНАЯ“ (jednorázové vízum).

je vízum, které jeho držiteli umožňuje pouze jeden pobyt v Ruské federace. Při nejbližším opuštění RF vízum pozbývá platnosti a to i v případě, že neproběhlo celé období, na které je toto vízum vydáno. Za jeden pobyt v RF je považována i situace, kdy cestující opustí RF a pojede přes třetí zemi do jiného území RF, jako například do Kaliningradské oblasti.

Vícenásobné vstupní vízum.

Jedná se o vízum, které může mít platnost až jednoho roku. Toto vízum je možné udělit členům oficiálních delegací, podnikatelům, zástupcům obchodních organizací, řidičům vozidel v mezinárodní nákladní a osobní dopravě, posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích, účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu, novinářům, účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy v případě, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum.

Vícenásobné vstupní vízum s platností na dva roky.

Toto vízum je možné udělit občanům ČR, tak jako Vícenásobné vízum, rozdílná je podmínka, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční vícenásobné vízum. U vícenásobných víz nesmí celková doba pobytu překročit 90 dnů během 180-ti denního období.

V jakých případech občan ČR nepotřebuje vízum ke vstupu do RF.

 1. má platné povolení k trvalému pobytu v RF, tedy «вид на жительство», nebo
 2. má platný diplomatický pas ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu, kdy celková doba jeho pobytu nepřesáhne 90 dní během půl roku, nebo
 3. je pasažérem turistické lodi, která má právo převážet pasažéry a vstupuje na území RF přes námořní nebo říční přístav na dobu maximálně 72 hodin za podmínky, že se neodkloní od plánovaného organizovaného turistického programu (dokladem je v takovém případě seznam pasažérů), nebo
 4. územím RF pouze projíždí a neopustí přitom tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je nezbytné doložit letenkou a vízem třetího státu je-li toho potřeba). V případě, že návazný let pokračuje z jiného letiště (Domodědovo, Vnukovo), nebo jiného terminálu jako například Šeremetěvo 1 a Šeremetěvo 2, je vízum nezbytné, neboť pasažér pro přechod na jiné letiště nebo terminál musí opustit tranzitní prostor, na který přicestoval.

Migrační karta.

Před vstupem do RF musí občan ČR vyplnit dvoudílnou migrační kartu. První část odevzdá při pasové kontrole při vstupu do RF. Druhou část, která je orazítkována na hraničním přechodu při vstupu, v průběhu pobytu nosí spolu s ostatními dokumenty a odevzdává ji v průběhu pasové kontroly při výstupu z RF. Migrační kartu někdy také chtějí hotely při ubytovávání. Rusko a Bělorusko používají stejné migrační karty, každá z těchto zemí však požaduje své vlastní vízum.

Registrace – ohlašovací  povinnost.

Povinnost ohlásit po příjezdu adresu místa pobytu (na tzv. «миграционный учет») a při odjezdu z RF povinnost cizince odhlásit. Tuto povinnost za cizince plní ubytovací zařízení nebo přijímající strana. Doporučujeme však dopředu zjistit zdali vás ubytovací zařízení opravdu zaregistruje nebo ne. Zkušenosti z praxe ukazují, že některé hotely Vás nezaregistrují a o tomto Vás dopředu neinformují. Požadují po příjezdu např. již hotovou registraci a v případě, že ji nemáte Vás jako klienta raději odmítnou. Nepříjemné překvapení to může být zejména v některých odlehlých oblastech Ruska s minimálními možnostmi jiného ubytování.

Dokument o registraci musí mít cizinec u sebe stejně tak, jako i jiné dokumenty. Povinnost registrovat se má cizinec nejpozději do 3 pracovních dnů po příjezdu do místa ubytování. Ubytovacím zařízení je hotel nebo jiná instituce poskytující ubytování, např. sanatorium, penzion, turistická chata, kempink, dětský tábor, nemocnice, apod. Jako ubytovací zařízení je v Ruské federaci chápána například také vazba, vězení nebo instituce sociální rehabilitace. Registraci v posledně uvedených zařízeních bych rozhodně nedoporučoval.

V případě, že jste ubytováni v jiném než ubytovacím zařízení, má povinnost registrovat přijímající strana. Touto stranou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF nebo právnická osoba, u které občan bydlí nebo pracuje. Přijímající stranou je ze zákona i Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty ČR v Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu. Přijímající stranou avšak nemůže být občan ČR, který v RF pobývá na vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Přijímající strana je povinna zaregistrovat občana ČR v případě, že jeho pobyt v RF přesáhne období 3 kalendářních dní. Pokud občan ČR přicestuje na dobu kratší 3 dnů a není ubytován v ubytovacím zařízení, registraci nepodléhá. Registrovat přijíždějícího občana je povinné do 3 pracovních dnů ode dne jeho příjezdu, oznámit jeho odcestování je přijímající strana povinna nejpozději do dvou kalendářních dnů. Během tranzitu přes území RF cizinec povinnosti registraci nepodléhá.

Pokud se cizinec zdržuje na území RF nelegálně, či nedisponuje dokladem o splnění ohlašovací povinnosti po dobu pobytu v RF, vystavuje se riziku přísného postihu ze strany orgánů státní moci a hrozí mu pokuta do výše 5 tisíc rublů.

Osoby, které v Ruské federaci nesplňují požadavky Ruských vízových pravidel mohou být zadrženy, pokutovány a deportovány. Cestující s propadlými vízy mohou být zadrženi až na dobu 20 dní, do vydání nových víz místními úřady.

Cestování motorovým vozidlem.

Pokud řidič používá vozidlo, kterého není vlastníkem, musí být vybaven rusky psanou plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání (vzor viz http://gai.ru/warrant/). Pokud je plná moc psaná českým jazykem, musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v ruském vzoru a dále souhlas s vyvezením vozidla do zahraničí. Podpis na plné moci musí být notářsky ověřen.

Řidič motorového vozidla musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tedy povinné ručení platné pro území RF. V denní dobu je toto ručení možné sjednat i na silničních hraničních přechodech do RF. České povinné ručení a ani tzv. „zelená karta“ pro území RF neplatí.

Omezení vstupu.

Do některých oblastí RF mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místní pobočky Federální migrační služby s dostatečným předstihem. Oblastí s omezením vstupu je například Jamaloněnecký autonomní okruh. Žádost o vstup do této oblasti prověřuje FSB a celý proces povolení ke vstupu může trvat přibližně tři měsíce.

Podrobné a aktuální informace týkající se o vízové povinnosti doporučuji vždy aktuálně vyhledat a prověřit na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace a Konzulárního úřadu Ruské federace v Praze.

Formuláře spojené s cestou do Ruska zde najdete v rubrice „Formuláře“.

About Petr Kvíčala