Ekonomická diplomacie a podpora exportu ČR.

Česká republika se jako každý vyspělý stát snaží o pozitivní prezentaci v zahraničí a rovněž o prosazovaní svých ekonomických zájmů. V jednotném vytváření pozitivního obrazu ČR v zahraničí jsou však významné možnosti […]

Česká republika se jako každý vyspělý stát snaží o pozitivní prezentaci v zahraničí a rovněž o prosazovaní svých ekonomických zájmů. V jednotném vytváření pozitivního obrazu ČR v zahraničí jsou však významné možnosti na zlepšování. Cílem je pak, zcela logicky, zlevnění a současně i zefektivnění. Prvním z bodů, které se nám automaticky nabízí je dublování práce. Je celá řada institucí, které se na práci se zahraničním podílejí. Tyto instituce v některých případech naprosto zbytečně vykonávají stejné či velmi podobné činnosti. Příkladem by mohly být agentury CzechTrade a CzechInvest, které obě působí pod hlavičkou Ministerstva obchodu a průmyslu. Cílem by logicky mělo být sloučení jejich ústředí, neboť tyto agentury do jisté míry vykonávají identickou činnost. Sloučení jejich ústředí by mohlo přinést nejen finanční úspory, ale rovněž větší flexibilitu a tudíž i efektivnost.

Kdo a jakým způsobem se podílí na prezentování ČR v zahraničí? Ve stručném přehledu, který uvádím pouze pro názorné vykreslení, musím první řadě jmenovat Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), které jako ústřední orgán pro zahraniční správu vytváří koncepci a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Jako druhé se na ekonomické diplomacii podílí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku a podporu exportu. Ministerstvo pro místní rozvoj má na starosti oblast cestovního ruchu a realizaci regionální a strukturální politiky v rámci EU. Tedy i politiku hospodářské a sociální soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí často působí v méně rozvitých zemích a mimo jiné propaguje i české technologie týkající se životního prostředí. Ministerstvo zemědělství se v zahraničí zabývá podporou českých zemědělských produktů a poslední v této neúplné řadě bych jmenoval Ministerstvo kultury. Do celého systému pak dále spadají již zmiňované příspěvkové organizace CzechTrade a CzechInvest, které patří pod hlavičku MPO, dále CzechTourism pod Ministerstvem pro místní rozvoj a Česká Centra, která patří pod MZV. Některé z těchto příspěvkových organizací vykonávají velmi podobnou, nebo dokonce identickou činnost a z toho důvodu se logicky nabízí řešení je sjednotit a to i na úrovni jejich ústředí.

Nejvíce se tedy na podpoře zahraničního obchodu podílejí MZV a MPO. Jejich činnost je ovlivněna tzv. kompetenčním zákonem 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzájemnou koordinací a součinností se zabývá tak zvaná Stálá pracovní komise. Součinnost obou ministerstev je pak také stanovena dohodami, které byly podepsány na úrovni ministrů v roce 1998 (upravena v roce 2000) a v roce 1999. První dohoda se věnuje zahraničně obchodní politice a podpoře exportu. Druhá dohoda se zabývá otázkami řízení příspěvkových organizací spojených s obchodně ekonomickou tematikou.

Samotné obchodně ekonomické úseky(OEÚ) zastupitelských úřadů (ZÚ) jsou podřízeny i MZV i MPO. Jakožto součást ZÚ jsou podřízeny MZV, neboť toto ministerstvo je zřizuje. Odbornou tematikou jsou však OEÚ podřízeny MPO, které do nich i vysílá své pracovníky. Stálou výzvou je tedy jak vidět zefektivňování systému řízení a vzájemné koordinace po všech stránkách zahraničně ekonomických aktivit.

Na formování české ekonomické diplomacie se podílí několik rad a komisí. Zde bych zmínil alespoň Radu pro obchod a investice, Komisi pro prezentaci České republiky a Meziresortní koordinační  komisi pro cestovní ruch.

Rada pro obchod a investice. Cílem vzniku této rady bylo propojení podnikatelských subjektů a jejich sdružení se státními orgány. Vznik rady měl umožnit přenos informací o skutečných potřebách ze strany podnikatelů státní správě. Na základě doporučení této rady by mělo probíhat zlepšování a přizpůsobování služeb státu v souvislosti se zahraniční politikou. Tedy i v prosazování českých hospodářských zájmů, konkrétně pak obchodu a investic.

Komise pro prezentaci České republiky. Tato komise zahrnuje nejen řadu ministerstev, ale i CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Česká centra. Dále se zasedání účastní zástupce Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta republiky a Asociace krajů.

Meziresortní koordinační  komise pro cestovní ruch. Jedná se orgán Ministerstva pro místní rozvoj. Jsou zde však zastoupena i další ministerstva, kterých se týká cestovní ruch, jako například MZV, MPO, nebo Ministerstvo zemědělství.

Dosud jsem se zde zabýval vykreslením celkové, poměrně komplikované situace z hlediska, kdo se těmito otázkami zabývá. Zde je však již nejvyšší čas přejít k otázkám, jaké jsou cíle zmíněných organizací.

Mezi základní cíle ekonomické diplomacie obecně patří zvyšování exportu a investicí a vytváření pozitivního obrazu dané země v zahraničí. S těmito cíly je pak neodmyslitelně spjata celá řada jednotlivých kroků. Je to například již zmiňované zlepšování koordinace a zvyšování efektivnosti jednotlivých státních úřadů, budování image důvěryhodného obchodního partnera v zahraničí, podpora v rozvoji vývozních aliancí, znalostní asistence pro exportéry a investory ze strany státu, rozšiřování financování českého vývozu a v neposlední řadě i exportní vzdělávání. V rámci tohoto vzdělávání se pak nejedná pouze o kvalitu pracovníků působících v rámci stávajících zahraničních úřadů a agentur. Jedná se rovněž i o kvalitní personální síly, které by v budoucnosti mohly efektivně působit na těchto trzích v rámci soukromých subjektů. Příkladem pozitivních kroků by mohl být například britský systém, kde je vytvářena podpora několika vzdělávacích center, která se zaměřují na strategické zahraniční trhy. Vzhledem k získaným znalostem a schopnostem pak tyto personální síly daleko efektivněji prosazují ekonomické a diplomatické zájmy svého státu.

A jaké by měly být závěry a postupy? Je celá řada perspektivních dílčích kroků. Je to, mimo jiné, podpora účasti a prezentace na výstavách v zahraničí a to zejména na teritoriích, kde je pro české firmy obtížnější se samostatně prosadit. Podporovat v exportních činnostech malé a středně velké firmy. Spolupracovat s oborovými sdruženími a i samotnými společnostmi s cílem vygenerovat nejefektivnější formy podpory. Jinak řečeno, podporu poskytovat tam, kde je to skutečně užitečné a to formou, která přináší výsledky. Vyhledávat a vzdělávat kvalitní pracovníky pro ekonomickou diplomacii a zvyšovat jejich schopnosti v dosahování cílů i v zemích s velmi odlišnými kulturními tradicemi. Vzdělávat a informovat pracovníky působící i v soukromé sféře. Na úrovni ZÚ si uvědomovat, že podpora ekonomických zájmů země, by měla být jedním z cílů celého ZÚ, nejenom OEÚ. Je více než zřejmé, že úloha ZÚ je nezastupitelná a stejně jako politická podpora může českým obchodním subjektům efektivně napomáhat. A již plně na závěr, usilovat o efektivnější činnost stávajících úřadů a o zlepšení  koordinace jejich vzájemných činností. Naprosto konkrétní podobou tohoto zefektivnění je sloučení ústředí agentur CzechTrade a CzechInvest, o kterém jsem se zde již zmiňoval. Tento krok by mohl velmi zásadně zvýšit operativnost a výkonnost v řešení úkolů, které jsou těmto agenturám svěřeny.

foto: magro_kr

About Petr Kvíčala