Založení společnosti s ručením omezeným v Rusku.

Společnost s ručením omezeným – «общество с ограниченной ответcтвенностью», «ООО». Procedurální krok Doba ke kompletaci Cena 1. Notářské ověření zakládacích dokumentů 1 den 200 Ru/kopie 2. Vložení kapitálu do banky a […]

Společnost s ručením omezeným – «общество с ограниченной ответcтвенностью», «ООО».

Procedurální krok Doba ke kompletaci Cena
1. Notářské ověření zakládacích dokumentů 1 den 200 Ru/kopie
2. Vložení kapitálu do banky a získání potvrzení 1 den bez poplatků
3. Zaplacení registračního poplatku 1 den bez poplatků
4. Registrace do jednotném registru Federální daňové služby Ruské federace na místní úrovni a získání jednotného státního identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla. Registrace do státního penzijního fondu. 18 dní 2.000 Ru
5. Notářské ověření certifikátu o registraci, certifikátu o daňovém identifikačním čísle a bankovní karty s podpisovými vzory. 1 den 400 Ru (podpisy a karta)800 (notářské poplatky)nominální
6. Otevření bankovního účtu 1 den nominální
7. Informování Federální daňové služby (dříve Ministerstvo daní) o čísle bankovního účtu a získání potvrzujícího dopisu. 5 dní bez poplatků
8. Registrace společnosti v centru pracovních míst 1 den bez poplatků
9. Registrace razítka 1 den 1.750 Ru

Podrobný postup:

  1. Notářské ověření zakládacích dokumentů.

Minimálně čtyři kopie následujících dokumentů. Kopie stanov, kopie rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným, kopie zakládací smlouvy. Kromě toho, žádost o registraci musí být také notářsky ověřena.

Přibližná doba provádění aktivity/činnosti: 1 den.

  1. Vložení kapitálu do banky a získání potvrzení.

K otevření bankovního účtu je nezbytné vyplnit formulář žádosti, přinést notářsky ověřenou kopii stanov, notářsky ověřenou kopii rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným, a notářsky ověřenou kopii zakladatelské smlouvy.

Padesát procent základního kapitálu musí být zaplaceno do registrace společnosti. Zbytek by měl být zaplacen v průběhu prvního roku společnosti. Vložení kapitálu na účet vyžaduje otevření bankovního účtu subjektu, který dosud nevznikl.

Přibližná doba trvání aktivity/činnosti: v závislosti na jednotlivé bance, ale vzhledem k zvažování akceptace klienta může trvat i déle než 1 den.

  1. Zaplacení registračního poplatku.

Poplatek se platí za registraci/zápis právnické osoby Státní daňovou inspekcí. Registrační poplatek ve výši  2000 RUB se posílá na účet Státní daňové inspekce. Mnozí žadatelé využívají k zaplacení tohoto poplatku služeb Sběrbanky, z důvodů obeznámenosti úřadu s touto bankou. V případě platebního příkazu vydaného jinou bankou lze očekávat požadavek i o další potvrzení poukazující na to, že platba byla završena.

Přibližná doba trvání aktivity/činnosti: 1 den.

  1. Zápis v jednotném registru Federální daňové služby Ruské federace na místní úrovni a získání jednotného státního identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla a registrace do státního penzijního fondu.

Od 1. ledna 2004 se při daňové registraci právnických osob provádí souběžně i registrace do Státního penzijního fondu, Státního fondu sociálního pojištění a do Státního fondu pro povinné zdravotní pojištění („fondy“). Tyto registrace probíhají prostřednictvím Federální daňové služby (dříve Ministerstvo daní) na místní úrovni. Koordinací těchto různých registrací se zabývá Federální daňová služba. Nově založená právnická osoba získává identifikační číslo a daňové identifikační číslo. K tomuto jsou vydávány odpovídající certifikáty. Dokumenty potvrzující registraci jsou firmě následně zasílány poštou na její adresu. Pokud z nějakého důvodu firma potřebuje potvrzení o registraci ve Fondech bezprostředně po své registraci měla by se na Fondy obrátit přímo. Za běžných okolností trvá státní a daňová registrace přibližně 5 dní, další 1 až 2 dny je nezbytné počítat s registrací ve Fondech. Čas pro doručování pošty může prodloužit získávání dokumentů na 2 až 4 týdny. Daňové úřady příjímají žádosti osobně v případě, kdy je podává jeden ze zakladatelů společnosti, nebo osoba pověřená plnou mocí. V jiném případě je dokumenty možné doručit poštou. V případě, že dokumenty podává přímo jeden ze zakladatelů společnosti je možné dokumenty vyzvednout na základě plné moci. V případě, že dokumenty dodává osoba pověřená plnou mocí (nebo jsou doručeny poštou) není možné dokumenty vyzvednout osobně a úřad je zpět posílá poštou na adresu nově založené společnosti, což znamená opětovné zdržení, nebo dokonce případnou ztrátu dokumentů.

Dokumenty, které jsou nezbytné:

– rozhodnutí zakládací hromady

– stanovy (dvě kopie)

– zakladatelská smlouva (dvě kopie)

– notářsky ověřená žádost o registraci

– potvrzenka o zaplacení

V případě, že nejsou splněny některé z požadavků daňových úřadů, žádost může být vrácena zpět. Někdy úřad požaduje i další dokumenty a potvrzení. Kromě toho daňové orgány také přestaly vydávat originál Stanov, který se podává ke státní registraci. Vydávají pouze ověřenou kopii. Výsledkem je, že v případě, že společnost potřebuje kopii Stanov pro libovolný druhý úřad, musí pokaždé žádat daňový úřad o kopii Tato kopie se pak za poplatek vydává obvykle do pěti pracovních dnů.

  1. Notářské ověření certifikátu o registraci, certifikátu o daňovém identifikačním čísle a bankovní karty s podpisovými vzory. Pro společnosti o velikosti 50 zaměstnanců bývá běžné, že podpisové právo má generální ředitel a hlavní účetní.

Požadované dokumenty:

– notářsky ověřený certifikát o registraci

– notářsky ověřený certifikát o daňovém identifikačním čísle

– notářsky ověřené stanovy

– notářsky ověřená zakladatelská smlouva

– notářsky ověřený dokument potvrzující jmenování/volbě ředitele atd.

Přibližná doba provádění aktivity/činnosti: jeden den.

  1. Otevření bankovního účtu.

Otevření bankovního účtu může trvat přibližně  jeden až pět dní a to v závislosti od konkrétní banky a konkrétních požadavků se kterými je spojeno akceptování klienta. Banka může požadovat různé dokumenty, které se týkají zakladatelů nové společnosti a prověřovat jeho historii a finanční stav.

  1. Informování Federální daňové služby (dříve Ministerstvo daní) o čísle bankovního účtu a získání potvrzujícího dopisu.

Tato procedura může trvat přibližně tři až sedm dní a musí být završena do deseti dní od vydání bankovního čísla účtu.

  1. Registrace společnosti v centru pro pracovní místa .

Oznámení musí být provedeno do třiceti dnů po státní registraci. Povinnost této registrace vznikla nařízením № 125-PP ze 4 března 2003 «Об утверждении Положения о стоимости рабочих мест в городе Москве». Podle tohoto nařízení zde musí být všechny společnosti a taktéž individuální podnikatelé registrováni (pobočky jsou v každém obvodě Moskvy) a to bez ohledu na to, zda mají, nebo nemají za povinnost být ve shodě se stanovenými kvótami (v případě, že počet zaměstnanců je více než sto osob).

  1. Registrace razítka v registrační komoře

Výše uvedený postup je pouze základní nárysem jak postupovat při zakládání společnosti s ručením omezeným v Moskvě. Jedná se o popis nejzákladnějších kroků, které je nezbytné provést. Tedy získávání potřebných povolení, licencí, kompletace dokumentů pro požadovaná oznámení, ověřování dokumentů a zápis společnosti a zaměstnanců.

Základním východiskem pro výše uvedený popis je, že tato společnost je zakládána v Moskvě, je sto procentně vlastněna domácími majiteli, má pět majitelů, nikdo z nich není právnická osoba, základní kapitál je zaplacen v hotovosti a je desetkrát větší než stanovená minimální mzda, jejími aktivitami je běžná průmyslová nebo obchodní činnost, není zaměřena na zahraniční obchod, neobchoduje se zbožím vyžadujícím speciální daňový režim, procesy ve firmě významným způsobem nezamořují přírodní prostředí, kanceláře pronajímá a nevlastní žádné nemovitosti, má deset až padesát ruských zaměstnanců (žádný zaměstnanec není cizinec), její obrat je minimálně stokrát větší než stanovená minimální mzda. V jiných případech je pro úspěšné založení a fungování společnosti řešit i jiné otázky a připravovat další nezbytné dokumenty.

Pokud tedy bude zakládat společnost s ručením omezeným zahraniční právnická osoba, bude dále jako základní dokument potřebovat například výpis z rejstříku právnických osob státu, podle jehož práva byla založena (inkorporována), nebo případně jiný důkaz o právním postavení zahraniční právnické osoby. Dále je v některých případech nezbytné mít povolení antimonopolního úřadu. Tyto případy je možné najít ve Federálním zákoně o ochraně konkurence ze dne 26. 6. 2006 č. 135-FZ. Pokud zaměstnanci společnosti budou cizinci, je nezbytné požádat o jejich akreditaci (postup zaměstnávání cizinců v Ruské federaci).

Při zakládání libovolné společnosti, ale i pro jiné aktivity v Ruské federaci, doporučuji kontaktovat osoby či společnosti se zkušenostmi, které jsou k tomuto nezbytné.

NOVÉ!!! DODATEK: v souvislosti s Federálním zákonem č. 312 FZ se rovněž částečně mění i registrace a převod firem. O některých změnách je možné získat informace v mém článku „Povinná přeregistrace společností s ručením omezeným v Ruské federaci“ – rubrika „Novinky“ a nebo přímo v samotném zákoně, který jsem zde uveřejnil v rubrice „Legislativa“.

foto: Andrew® (Rudé náměstí, Moskva)

About Petr Kvíčala