Personál a zaměstnávání v Rusku.

Pro obchodní zastoupení. Zahraniční zaměstnanci, kteří zastupují právní osobu, která má v Ruské federaci akreditované obchodní zastoupení musí být taktéž registrováni (akreditováni). Akreditovaní pracovníci získávají tzv. akreditační kartu. Období akreditace těchto […]

Pro obchodní zastoupení.

Zahraniční zaměstnanci, kteří zastupují právní osobu, která má v Ruské federaci akreditované obchodní zastoupení musí být taktéž registrováni (akreditováni). Akreditovaní pracovníci získávají tzv. akreditační kartu. Období akreditace těchto pracovníků je omezeno obdobím, na které je akreditováno obchodní zastoupení. Prodloužení období akreditace je možné na základě prodloužení akreditace obchodního zastoupení. Akreditační karta se po uplynutí období její platnosti vrací Státní registrační komoře Ministerstva spravedlnosti («Федеральное государственное учреждение государственной регистрационной палаты при Министерстве Юстиции Российской Федерации») (dále jen „Komora“).

Dokumenty nezbytné k registraci zahraničních zaměstnanců obchodního zastoupení:

 1. Písemná žádost v souladu se stanoveným vzorem podaná Komoře.
 2. Kopie povolení k otevření obchodního zastoupení.
 3. Životopisná informace (strojopis v ruském jazyce, osobně podepsaný zaměstnancem nebo vedoucím obchodního zastoupení).
 4. Kopie pasu (strana s fotografií a podpisem).
 5. Dvě barevné fotografie na matném papíře. Velikost 3 x 4 cm, pozadí na fotografii musí být  bílé. Detailní požadavky na fotografie, stejně jako jiné podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komory.
 6. Notářsky ověřená kopie generální plné moci o udělení nezbytných pravomocí vedoucímu zastoupení od zahraniční právnické osoby, která ho opravňuje postupovat za tuto zahraniční právnickou osobu v RF.
 7. Notářsky ověřená kopie plné moci opravňující pověřenou osobu k jednání v Komoře. Dodává se v případě, že pověřená osoba není vedoucím zastoupení.

Pro pobyt manželky/manžela spolupracovníka obchodního zastoupení je taktéž nezbytná registrace.

V případě, že obchodní zastoupení potřebuje navýšit počet svých zaměstnanců na více než pět osob (maximální počet), je nezbytné podat žádost o zvýšení počtu zahraničních zaměstnanců. Tento administrativní krok opět probíhá prostřednictvím Komory a opět je nezbytné podat žádost a celou řadu dalších dokumentů.

Pro anulování akreditace zahraničního zaměstnance je nezbytné se opět obrátit na Komoru.

Potřebné dokumenty k anulování akreditace:

 1. Písemná žádost o anulování akreditace podaná Komoře.
 2. Originál akreditační karty.
 3. V případě ztráty akreditační karty potvrzení policie.

Zaměstnávání cizinců  – všeobecně.

Zaměstnávání cizinců je upraveno federálním zákonem č. 115 z 25. července 2002 „O právním postavení cizinců v Ruské federaci“, který doporučuji pečlivě prostudovat z důvodů předcházení případných nedorozumění.

Upozornil bych také na skutečnost, že v Ruské federaci jsou každoročně stanoveny kvóty na počty cizinců, které je zde možné zaměstnávat. Tyto kvóty jsou stanovovány s ohledem na demografickou situaci v různých regionech Ruské federace. V některých místech je zaměstnávání cizinců přímo zamezeno, omezení se týkají i některých jednotlivých oborových oblastí. K zaměstnání cizince musí zaměstnavatel nejprve získat povolení, které vydává Federální migrační služba. Po získání tohoto povolení je dalším krokem příslušný pracovní úřad, který žádost o zaměstnání cizince dále posuzuje. V případě kladného posudku žádost musí postoupit k místnímu úřadu Federální migrační služby. Ta následně vystavuje povolení k vjezdu na území Ruské federace.

Najímání místních, ale i zahraničních pracovních sil v Ruské federaci.

Najímání místních sil je z hlediska dokumentace relativně náročné. Je nejprve nezbytné  získat celou řadu informací o právních hlediscích a praktických krocích vedoucích k bezproblémovému řešení všech administrativních úkonů.

Je dobré si při zaměstnávání položit některé z následujících otázek, které je nezbytné řešit:

 • Obecná omezení pro pracovní dohodu na dobu určitou?
 • Maximální doba pro zaměstnání na dobu určitou?
 • Stanovená pracovní doba?
 • Může pracovní týden přesáhnout 50 hodin (včetně přesčasů) jako reakce na sezónní zvýšení výroby?
 • Jaký je maximální počet pracovních dnů v týdnu?
 • Jaká jsou omezení pro noční práci?
 • Jakým způsobem řešit nezbytnost nočních směn?
 • Otázky týkající se placené a neplacené dovolené?
 • Propouštění zaměstnanců – období a důvody?
 • Výpovědi ze strany zaměstnanců – období a důvody?
 • Povinnost informovat třetí strany při propouštění?
 • Potřebuje k tomu souhlas třetí strany?
 • Existuje povinnost rekvalifikace nepotřebného zaměstnance?
 • Jaké jsou náklady na odstupné?
 • Svazy zaměstnanců a jejich vliv?

Na tyto, ale i na jiné otázky, je nezbytné znát odpovědi již v počátečních stádiích plánování aktivit v Ruské federaci.

Doporučuji velmi pečlivě prostudovat relevantní zdroje informací, nebo kontaktovat specialisty, kteří Vám mohou pomoci.

foto: salomonrbc (Rudé náměstí, Moskva)

About Petr Kvíčala